SIgourney v Tri-County (Regionals) - July 3, 2018 - midamericapublishing